Ατζέντα 2018

 

Κοινωνικά μηνύματα
Διαγωνισμός τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
Απογραφή Εργαζομένων Δημοσίου
Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική σελίδα / Στρατηγικό Σχέδιο Π.Σ. 2015-2019
Επιστροφή Είσοδος χρηστών Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Στρατηγικό Σχέδιο Π.Σ. 2015-2019

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY)


Tο Στρατηγικό Σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 51356 Φ.100.5/15-09-2014 απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του ΠΣ, καθορίζει και αναδεικνύει  τις προτεραιότητες του ΠΣ για την περίοδο 2015-2019.
Όραμα του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί η καθιέρωση του ως σύγχρονου, αξιόμαχου και αποτελεσματικού φορέα Πολιτικής Προστασίας με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, διασφαλίζοντας την κοινωνική ασφάλεια, την καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 αποτυπώνει με σαφήνεια τους 3 στρατηγικούς άξονες οι οποίοι επιμερίζονται σε 4 στρατηγικούς στόχους και 11 επιμέρους στρατηγικές που εξειδικεύονται σε 15 άξονες πολιτικής που θα πρέπει να επιτευχθούν την επόμενη πενταετία και είναι οι ακόλουθοι:

  • Στρατηγικός άξονας Α - Το Π.Σ. στην υπηρεσία του πολίτη
      - Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας
        των Πολιτών
  • Στρατηγικός Άξονας Β - Το Π.Σ. ως αξιόπιστος εταίρος
      - Στρατηγικός Στόχος 2- Διαχείριση των σχέσεων του ΠΣ με όλους τους εταίρους του και σε
        όλα τα επίπεδα.
      - Στρατηγικός Στόχος 3 – Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της προώθησης της
        αειφόρου ανάπτυξης.
  • Στρατηγικός Άξονας Γ - Το ΠΣ ως κέντρο διοίκησης ολικής ποιότητας
      - Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής
        δημόσιας διακυβέρνησης.

    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α - Το Π.Σ. στην υπηρεσία του πολίτη
Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών  
   

Στρατηγική 1.1 – Ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό) και για όλες τις κατηγορίες απειλών

 
   

Στρατηγική 1.2 - Συστηματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

 
   

Άξονας Πολιτικής 1.2.1 - Μετασχηματισμός σε οργανισμό προσανατολισμένο προς τον πολίτη

 
   

Άξονας Πολιτικής 1.2.2 - Διασφάλιση της ποιότητας της αλυσίδας παροχής υπηρεσιών

 
   

Στρατηγική 1.3 - Παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης στον πολίτη και αμφίδρομη επικοινωνία

 
   

Άξονας Πολιτικής 1.3.1 - Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού προγράμματος επικοινωνίας

 
   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Β - Το Π.Σ. ως αξιόπιστος εταίρος

Στρατηγικός Στόχος 2- Διαχείριση των σχέσεων του ΠΣ με όλους τους εταίρους του και σε όλα τα επίπεδα.

 
   

Στρατηγική 2.1 - Προώθηση κι εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής στη βάση της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων

 
   

Στρατηγική 2.2 - Διαχείριση της θέσης του ΠΣ στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος

 
   

Άξονας Πολιτικής 2.2.1 - Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος

 
   

Άξονας Πολιτικής 2.2.2 - Εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος

 
   

Άξονας Πολιτικής 2.2.3 - Ενίσχυση του κύρους του ΠΣ

 
   

Στρατηγική 2.3 - Χαρτογράφηση του πλέγματος σχέσεων του ΠΣ με όλους τους εταίρους του και διαχείριση του ολικού αντικτύπου της δράσης του σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 

Στρατηγικός Στόχος 3 – Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης.

 
   

Στρατηγική 3.1 - Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής ευημερίας του πολίτη

 

 

    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Γ - Το ΠΣ ως κέντρο διοίκησης ολικής ποιότητας

Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης

 
   

Στρατηγική 4.1 - Βελτίωση στο τομέα της στρατηγικής διοίκησης

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.1.1 - Αποτελεσματική λειτουργία ενός Τομέα Στρατηγικής σε επίπεδο ΠΣ

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.1.2 - Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

 
   

Στρατηγική 4.2 - Αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.1 - Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου

i) Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση του αποθέματος ανθρώπινων πόρων
ii) Προώθηση εφαρμογής του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων με τον σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και προσοντολογίου
iii) Προτεραιότητα στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εργαζομένων
iv) Δυνατότητα πρόβλεψης αποδέσμευσης ανθρώπινων πόρων λόγω ύπαρξης «κέρδους» από την παραγωγικότητα
v) Προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
vi) Ανακατανομή προσωπικού Π.Σ.
vii) Υιοθέτηση συστήματος αξιολόγησης προσωπικού

 
   
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.2 - Διαχείριση οικονομικών πόρων

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.3 - Διαχείριση τεχνολογίας

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.4 - Διαχείριση πληροφοριών και γνώσης

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.5 - Διαχείριση υποδομών και εγκαταστάσεων

 
   

Στρατηγική 4.3 - Προώθηση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του ΠΣ

 
   

Στρατηγική 4.4 - Δημιουργία πλαισίου ελέγχου υλοποίησης της στρατηγικής δράσης του Π.Σ.

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.4.1 - Αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας σε επίπεδο ΠΣ

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.4.2 - Ενίσχυση του συστήματος συμμετοχικότητας και λογοδοσίας
Υποβολή Ετήσιων Σχεδίων Δράσης

 
Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας | Πανελλήνιες Εξετάσεις | Δράσεις Πυροσβεστικής Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου "ΠΥΡΟΣΥΝ" | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 20/02/2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 31/10/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (4000) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 02/11/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 725 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 725 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/10/2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 50 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 04/09/2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 50 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 24/02/2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 50 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. | Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ATHENS 2011 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 725 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | Πολιτική Twitter | Αναπαραγωγή αντίγραφου παραδοσιακού πυροσβεστικού πελεκιδίου | Συμβουλές | Ατζέντα Π.Σ. | Γραφείο τύπου | Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας | Κοινωνικά τηλεοπτικά μηνύματα | Στρατηγικό Σχέδιο Π.Σ. 2015-2019 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα | Μεταφορά στο πάνω μέρος της σελίδας
 
© Copyright 2006 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Site Created by Quality & Reliability s.a. and Powered by QCMS