Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

1. Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα παντός εδάφους, 4Χ4, χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) 300.000 € (τεμ. 8).

2. Βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, τύπου ημιφορτηγά pick up, διπλοκάμπινα, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) 33.300 € (τεμ. 3).

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 02/01/2018 έως 21/01/2018.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα παντός εδάφους, 4Χ4, χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού

Βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, τύπου ημιφορτηγά pick up, διπλοκάμπινα