Επιστροφή

Κατάταξη (διορισμός) στο Πυροσβεστικό Σώμα επτά (7) Δόκιμων Ανθυποπυραγών Γενικών Καθηκόντων

Κατατάσσουμε (διορίζουμε) στο Πυροσβεστικό Σώμα και εισάγουμε στο στ΄ εξάμηνο σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Δόκιμους Ανθυποπυραγούς τους παρακάτω εισακτέους (επιτυχόντες) της υπ’ αριθ. 9307 Φ. 300.1/10-02-2017 Απόφασης Α.Π.Σ. ως εξής:

Αναλυτικά την απόφαση θα βρείτε εδω

fireservice