Επιστροφή

Διακήρυξη: «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

Διακήρυξη «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

Public tender “Purchase of 2 medium – size utility helicopters for medical use and Purchase of 1 helicopter for the transportation of GSCP’s Incident Management Team”

Συνημμένα της Διακήρυξης:

1)  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

2)  Προκήρυξη

3)  ESPD

 

27-10-2023 Τροποποίηση Καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών:

“Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»”

“Modification of final submission date for the tender «Purchase of 2 medium – size utility helicopters for medical use and Purchase of 1 helicopter for the transportation of GSCP’s Incident Management Team»”

 

13-11-2023 1η σειρά Διευκρινίσεων:

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

Clarifications for the tender «Purchase of 2 medium – size utility helicopters for medical use and Purchase of 1 helicopter for the transportation of GSCP’s Incident Management Team»

 

16-11-2023 Τροποποίηση της διακήρυξης:

Τροποποίηση διακήρυξης για την «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

Modification of tender documents for the «Purchase of 2 medium – size utility helicopters for medical use and Purchase of 1 helicopter for the transportation of GSCP’s Incident Management Team»

Απόφαση τροποποίησης

 

6-12-2023 2η σειρά διευκρινίσεων:

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

Clarifications for the tender «Purchase of 2 medium – size utility helicopters for medical use and Purchase of 1 helicopter for the transportation of GSCP’s Incident Management Team»

 

8-12-2023 3η σειρά διευκρινίσεων:

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθεια δύο (2) ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους για υγειονομικές αποστολές και ενός (1) ελικοπτέρου για την μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»

Clarifications for the tender «Purchase of 2 medium – size utility helicopters for medical use and Purchase of 1 helicopter for the transportation of GSCP’s Incident Management Team»