Επιστροφή

Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα»

Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα».

Public tender “Procurement of firefighting vehicles and other first response vehicles for the fireservice”.

Συνημμένα αρχεία.

Προκήρυξη

Τ2 Υποδείγματα

Τ3 Τεχνική Περιγραφή

Τ4 Σχέδιο Σύμβασης

Τ5 Εγγυήσεις

ΕΕΕΣ

 

Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» - Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Public tender “Procurement of firefighting vehicles and other first response vehicles for the fireservice” - Amendment of the deadline for the submission of the proposals.

Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» - Διευκρινήσεις και τροποποίηση της διακήρυξης.

Public tender “Procurement of firefighting vehicles and other first response vehicles for the fireservice” – Classifications and amendment of the public tender.

Τροποποίηση Δξης

 

Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» - Διευκρινήσεις

Public tender “Procurement of firefighting vehicles and other first response vehicles for the fireservice” - Clarifications

 

Διακήρυξη «Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» - Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Public tender “Procurement of firefighting vehicles and other first response vehicles for the fireservice” - Amendment of the deadline for the submission of the proposals.