Επιστροφή

Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού "Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες"

Public tender “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Τροποποίηση της διακήρυξης

Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Amendment of the public tender.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Διευκρινήσεις (1ο Αρχείο)

Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Clarifications (1st file)

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Διευκρινήσεις (2ο αρχείο)

Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Clarifications (2nd file)

 

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Τροποποίηση της διακήρυξης

Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Amendment of the tender

Επισυναπτόμενα αρχεία

1. 2023-OJS098-306465-el ΚΗΜΔΗΣ

2. Απόφαση Τροποποίησης_ΚΕΚ ΚΗΜΔΗΣ 1

3. Διαγωνισμός ΚΕΚ_ διευκρινίσεις_23.05.2023

 

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Διευκρινήσεις

Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Clarifications

 

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» - Διευκρινήσεις

Public tender for the “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions” - Clarifications