Επιστροφή

(13/2023) Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων διαφόρων τύπων οχημάτων της ΓΓΠΠ / ΠΣ για το έτος 2024.

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων διαφόρων τύπων οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2024, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1.3.1., και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.982.078€), με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλης επιβάρυνσης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναστολή της υπ’ αριθ. 16200 Φ.Δ. 13/2023 από 01-09-2023 ( ΑΔΑΜ: 23PROC013340034) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ’ αριθ. Α 885/2023 από 22-09-2023 Απόφασης 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ.

Τροποποίηση των όρων της υπ' αριθ. 13/2023 Δ/ξη Γ.Γ.Π.Π/Π.Π.