Επιστροφή

Υπ' αριθ. 2/2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ.

 

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (υπ' αριθ. 2/2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ.) για τη προμήθεια με αγορά δεκαέξι (16) οχημάτων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων δεκαέξι Ευρώ και δεκατριών λεπτών (1.537.016,13€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.