Επιστροφή

Υπ. αριθ. 3/2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ.

Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (υπ' αριθ. 3/2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ.) για τη προμήθεια με αγορά εξήντα εννέα (69) οχημάτων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.600.795,50 €), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.