Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Προδιαγραφή για το ακόλουθο είδος:

 

Δύο (2) Πυροσβεστικά Πλοία μήκους 25 μέτρων εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 5.000.000 € ανά πλοίο

 

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης του ανωτέρω είδους σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 13/04/2017 έως 07/05/2017.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του είδους.

 

Πυροσβεστικά Πλοία μήκους 25 μέτρων