Επιστροφή

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων».

Φωτογραφία

 

Κοινοποιείται Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό  Ειδικών Καθηκόντων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον, επισυνάπτεται η παρακάτω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (εκτυπώσιμη), καθώς και σχετική εξουσιοδότηση.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Εξουσιοδότηση

Γίνεται Προσθήκη - Τροποποίηση στο Παράρτημα (Β) της σχετικής προκήρυξης «Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Γνώση χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης».

Κοινοποιείται η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Τροποποίηση ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.

Τροποποίηση ψυχοτεχνικών επιτροπών.

 

fireservice