Επιστροφή

Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος

Σας γνωρίζουμε ότι στο υπ’ αριθ. 73ΦΕΚ, Τεύχος A, της 26-3-2020, δημοσιεύθηκε το υπ’ αριθ. 38/2020 Προεδρικό Διάταγμα, «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α ́ 62)» (ΑΔΑ:65ΤΘ46ΜΤΛΒ-9ΣΡ), το οποίο κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΤΑΓΗ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

 

fireservice