Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή και είναι οι εξής:

α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), οι οποίες είναι:

 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης.
 • Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων.

β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).

γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).

δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων και Λιμένων (Π.Υ. ή Π.Σ.).

ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.).

στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.

ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και

η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.

Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται στον Κλάδο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθοδηγούνται, συντονίζονται εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Yπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων (με έδρα τον Πειραιά, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη)

Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών υπάγονται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.

Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται:

 • Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της οικείας Περιφέρειας.
 • Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.

- Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό.
- Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
- Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.