Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

     

Λόχος Πυροσβεστών

1854

Πυροσβέστης 1930 - 1931
 Υποδιοικητής Β΄Τάξης

1930-1937

 
 
 

Πυροσβέστης Α ΄Τάξης 1930-1937

Πυροσβέστης Β ΄Τάξης

1930-1937
 Έφεδρος Πυροσβέστης του Πυρ/κου Σταθμού Κορυτσάς 1940-1941
 
 
 

Προϊστάμενος κινήσεως   Β΄Τάξης

1948-1950

Σταθμάρχης Β΄Τάξης 1948-1950  Πυροσβέστης Α΄Τάξης 1948- 1957
 
 
 

Υπαρχιπυροσβέστης 1960-1970

Δόκιμος Ανθυποπυραγός 1ης Εκπαιδευτικής σειράς

Επιπυραγός

1968-1973