Επιστροφή

«Ενημέρωση Υποψηφίων επί των διαδικασιών του διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης»

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 25885 οικ. Φ. 200.1/08-05-2020 Δ/γής ΑΠΣ σχετικά με την «Ενημέρωση Υποψηφίων επί των διαδικασιών του διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».

Αναλυτικά η σχετική Διαταγή εδώ

fireservice