Επιστροφή

«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη εξακοσίων ενενήντα εννέα (699) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη εξακοσίων ενενήντα εννέα (699) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».  fireservice