Επιστροφή

«Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που θα υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις».

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται οι πίνακες ιδιωτών και Δοκίμων Πυροσβεστών υποψηφίων, οι οποίοι θα υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Πίνακες Ιδιωτών

Πίνακας Δοκίμων Πυροσβεστών

Επισημαίνεται ότι οι Δόκιμοι Πυροσβέστες υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

fireservice