Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Προδιαγραφή για το παρακάτω είδος:

  • Οχήματα (4Χ2) μεταφοράς προσωπικού τύπου Van 8+1 θέσεων, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) 29.400 € (τεμ. 7).

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης του ανωτέρω είδους σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 18/05/2018 έως 03/06/2018.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

Οχήματα (4Χ2) μεταφοράς προσωπικού τύπου Van 8+1 θέσεων