Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

  • Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 10-1500, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας (με ΦΠΑ): 17.000 € / τεμ. (τεμ. 16).
  • Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 6-500, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας (με ΦΠΑ): 6.000 € / τεμ. (τεμ. 40).
  • Ηλεκτροκίνητες βυθιζόμενες αποστραγγιστικές φορητές αντλίες, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας (με ΦΠΑ): 2.000 € / τεμ. (τεμ. 44).

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 19/12/2019 έως 10/01/2020.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 10-1500

Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 6-500

Ηλεκτροκίνητες βυθιζόμενες αποστραγγιστικές φορητές αντλίες