Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

 

1.  Ειδικά Διασωστικά Οχήματα τύπου Van, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 100.000 €/τεμ. Χ 3 τεμ.

2. Βοηθητικά οχήματα τύπου Pick Up με ειδικό εξοπλισμό, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 50.000 €/τεμ. Χ 4 τεμ.

* Αξίες συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 10/03/2017 έως 26/03/2017.

Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω ειδών.

 

 

1. Ειδικά Διασωστικά Οχήματα τύπου Van .

 

2. Βοηθητικά οχήματα τύπου Pick Up με ειδικό εξοπλισμό .