Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

** Το υποσύστημα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας από 1-8/8/2017 λόγω συντήρησης. Η διαβούλευση παρατείνεται έως 15/8/2017 **

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

 

είδος

προϋπολογισθείσα

αξία(χωρίς Φ.Π.Α.)

1

Κράνη Ασφαλείας (αστικών πυρκαγιών).

280

2

Κράνη δασοπυρόσβεσης με γυαλιά.

150

3

Γάντια προστασίας πυροσβεστών.

65

4

Κουκούλες πυρκαγιάς.

25

5

Αφρογόνο υγρό AFFF 6%.

1,8

6

Αφρογόνο υγρό πολλαπλών χρήσεων 3% (χαμηλής, μέσης & υψηλής διόγκωσης).

1,8

7

Αφρογόνο υγρό κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας «Α» 0,1 – 1,0 %.

2,6

8

Προμήθεια αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος με προσωπίδα.

500

9

Έλεγχος και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος που διαθέτει το Π.Σ.

400

10

Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση και την επισκευή των αναπνευστικών συσκευών ανοικτού

 

ενόψει προκήρυξης Διαγωνισμών για Συμφωνίες Πλαίσιο.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 18/07/2017 έως 06/08/2017.

Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω ειδών.

1        Κράνη Ασφαλείας (αστικών πυρκαγιών).

2        Κράνη δασοπυρόσβεσης με γυαλιά.

3        Γάντια προστασίας πυροσβεστών .

4        Κουκούλες πυρκαγιάς .

5        Αφρογόνο υγρό AFFF 6% .

6        Αφρογόνο υγρό πολλαπλών χρήσεων 3% (χαμηλής, μέσης & υψηλής διόγκωσης).

7        Αφρογόνο υγρά κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας «Α» 0,1 – 1,0 % .

8        Προμήθεια αναπνευστικών συσκευών ανοιχτού κυκλώματος με προσωπίδα.

9        Έλεγχος και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος που διαθέτει το Π.Σ.

10      Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση και την επισκευή των αναπνευστικών συσκευών ανοικτού.