Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

 

1. Υδροφόρα / διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 58.000 €/τεμ. Χ 3 τεμ.

 

2. Υδροφόρα / διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ2, 1.000 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 168.000 €/τεμ. Χ 1 τεμ.

 

3. Υδροφόρα / διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ2, 2.500 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 238.000 €/τεμ. Χ 1 τεμ.

 

4. Υδροφόρα / διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 4.000 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 268.000 €/τεμ. Χ 2 τεμ.

 

5. Υδροφόρα / διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 6Χ4, 10.000 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 338.000 €/τεμ. Χ 1 τεμ.

 

6. Ειδικά διασωστικά οχήματα τύπου Van (4Χ4) μεταφοράς προσωπικού 8 + 1 θέσεων, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 78.000 €/τεμ. Χ 7 τεμ.

 

* Αξίες συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

 

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 10/03/2017 έως 26/03/2017.

 

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

 

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω ειδών.

 

 

 

 

 

 

1. Υδροφόρα/διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα.

 

2. Υδροφόρα/διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ2, 1.000 λίτρων νερού .

 

3. Υδροφόρα/διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ2, 2.500 λίτρων νερού .

 

4. Υδροφόρα/διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 4.000 λίτρων νερού .

 

5. Υδροφόρα/διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα, 6Χ4, 10.000 λίτρων νερού .

 

6. Ειδικά διασωστικά οχήματα τύπου Van (4Χ4) μεταφοράς προσωπικού 8+1 θέσεων .