Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

1.Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 500 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 40.322 €/τεμ. Χ 8 τεμ.

2.Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 4.000 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 209.677 €/τεμ. Χ 6 τεμ.

3.Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 5.000 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 241.129 €/τεμ. Χ 2 τεμ.

4.Βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4 τύπου Pick Up, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 25.806 €/τεμ. Χ 6 τεμ.

5.Ειδικά πυροσβεστικά οχήματα τύπου Van, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 72.580 €/τεμ. Χ 1 τεμ.

6.Βυτιοφόρα οχήματα (4Χ2) μεταφοράς υγρών καυσίμων, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 129.032 €/τεμ. Χ 1 τεμ. *

*Εκτιμώμενες προϋπολογισθείσες αξίες άνευ Φ.Π.Α.

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 07/04/2017 έως 30/04/2017.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω ειδών.

ΠΟ 4X4 500ΛΤ

ΠΟ 4X4 4000ΛΤ

ΠΟ 4X4 5000ΛΤ

ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK UP

ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ 4Χ4

Βυτιοφόρo όχημα μεταφοράς καυσίμων