Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Προδιαγραφή για το παρακάτω είδος:

 

Τρία (3) Ειδικά Διασωστικά Οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 282.258 €/τεμ., άνευ Φ.Π.Α.

 

Eνόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης του ανωτέρω είδους σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020.

 

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 28/04/2017 έως 21/05/2017.

 

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

 

Επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του είδους.

 

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών