Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το είδος:

 

 Κράνος Ασφαλείας (Αστικών Πυρκαγιών) με προϋπολογισθείσα αξία 280€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

ενόψει προκήρυξης Διαγωνισμού για Συμφωνία Πλαίσιο.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 08/11/2017 έως 23/11/2017.

Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του εν λόγω είδους:

 

 Κράνος Ασφαλείας (Αστικών Πυρκαγιών)