Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Προδιαγραφή για το είδος:

  • Τρία (3) Ειδικά Διασωστικά Οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 385.000 €/τεμ. με Φ.Π.Α.

ενόψει προετοιμασίας υποβολής τροποποίησης ένταξης του ανωτέρω είδους σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 24/01/2020 έως 07/02/2020.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του είδους.

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών