Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η δημόσια διαβούλευση παρατείνεται έως 10/01/2020.

 

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

 

1           Στολές προστασίας από επικίνδυνα υγρά (τύπου Β, τύπου Γ, μπότες, γάντια) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 13.600 €.

2           Αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος (με προσωπίδες) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 19.800 €.

3           Διηθητικά φίλτρα CBRN εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 40 €/ τεμ. (100 τεμ.).

4           Φορητά όργανα ανίχνευσης και μέτρησης ραδιενέργειας συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 3.800 €.

5           Ατομικά ψηφιακά δοσίμετρα ακτινοβολίας εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 680 €/τεμ. (10 τεμ.).

6           Φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών και άλλων αερίων συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 10.000 €.

7           Θερμική κάμερα για ανίχνευση διαρροών (επικίνδυνων υλικών (HAZMAT)) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 12.000 € (1 τεμ.).

 

ενόψει διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια των ειδών αυτών στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης “PRINCE”.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 12/12/2019 έως 27/12/2019.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

 

  1. Στολές προστασίας από επικίνδυνα υγρά (τύπου Β, τύπου Γ, μπότες, γάντια) .
  2. Αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος (με προσωπίδες) .
  3. Διηθητικά φίλτρα CBRN.
  4. Φορητά όργανα ανίχνευσης και μέτρησης ραδιενέργειας .
  5. Ατομικά ψηφιακά δοσίμετρα ακτινοβολίας .
  6. Φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών και άλλων αερίων .
  7. Θερμική κάμερα για ανίχνευση διαρροών (επικίνδυνων υλικών (HAZMAT)) .