Επιστροφή

Διακήρυξη: «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Αρχεία του διαγωνισμού:

Τ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τ2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τ3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τ5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ESPD.xml

ESPD.pdf
 

27-12-2023 Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Διορθωτικό eNotice

Περίληψη τροποποίησης

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»

Modification of final submission date for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)»

 

16-01-2024 1η παροχή διευκρινίσεων

«Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς (Εξοπλισμός)» – Διευκρίνιση

«Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (Equipment)» - Clarification

 

16-01-2024 2η παροχή διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Clarifications for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)

 

19-01-2024 1η τροποποίηση διακήρυξης & παράταση υποβολής προσφορών

Τροποποίηση του διαγωνισμού ««Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, περιφερειακά-τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»

Modification of the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)»

Διορθωτικό eNotice

 

30-01-2024 3η παροχή διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Clarifications for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)»

 

03-02-2024 2η Τροποποίηση Διακήρυξης

“ Τροποποιήσεις για την «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»”

“Modifications for the Public tender “«Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)»”

Αρχείο 1

Αρχείο 2

 

13-02-2024 4η παροχή διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Clarifications for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)»

 

14-02-2024 3η τροποποίηση διακήρυξης

Τροποποίηση του τμήματος 6 της Διακήρυξης «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»”

Modification of Lot 6 for the Public tender “Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)”

 

20-02-2024 5η παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών των Τμημάτων 1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 276250), 6 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 276255) και 13 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 276262)

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών των τμημάτων 1,6 και 13 της Διακήρυξης «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»

Modification of final submission date of the Lots 1, 6 and 13 for the Public tender “Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)

 

01-03-2024 Διευκρινήσεις

“Διευκρινίσεις για τα τμήματα 1,6 και 13 της Διακήρυξης «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»”

“Clarifications for the Lots 1, 6 and 13 of the Public tender “Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations (EQUIPMENT)”