Επιστροφή

Διακήρυξη «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς» - Public tender “Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations”

Διαγωνισμός Οχημάτων_T1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1)

Περίληψη Διακήρυξη

Διαγωνισμός Οχημάτων_T2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαγωνισμός Οχημάτων_T3_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαγωνισμός Οχημάτων_T4_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαγωνισμός Οχημάτων_T5_ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΕΕΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

27-12-2023 Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Διορθωτικό eNotice

Περίληψη Τροποποίησης

Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα και Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς»

Modification of final submission date for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations»

 

11-01-2024 1η παροχή διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς»

Clarifications for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations»

 

17-01-2024 1η τροποποίηση διακήρυξης & παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Διευκρινίσεις και τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σχετικά με το διαγωνισμό ««Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς»»

Clarifications and modification of final submission date for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations»

Διορθωτικό eNotice

 

23-01-2024 2η παροχή διευκρινίσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό ««Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και «Αγορά οχημάτων για την ΓΓΠΠ, Περιφερειακά-Τοπικά κέντρα Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς»»

Clarifications for the tender «Purchase of fire engines and other response vehicles for the Hellenic Fire Service and Purchase of vehicles for General Secretariat for Civil Protection, regional-local civil protection centers and voluntary organizations»