Επιστροφή

Διακήρυξη για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών
 (Διακήρυξη)

(“Public tender for the “Procurement of collapsible transportable bridges to deal with floods, disasters, etc., Bailey type”)

Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών (περίληψη)

 

Απόφαση τροποποίησης της ημερομηνίας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στο πλαίσιο του από 24 Ιανουαρίου 2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού
(Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (ΑΔΑΜ:23PROC012024393 2023-01-24).

Γνωστοποίηση αλλαγών

 

Απόφαση τροποποίησης

Γνωστοποίηση αλλαγής enotices

(Public tender for the “Procurement of collapsible transportable bridges to deal with floods, disasters, etc., Bailey type.” - Amendment of the deadline for the submission of the proposals)

Διακήρυξη για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» - Διευκρίνηση

(Public tender for the “Procurement of collapsible transportable bridges to deal with floods, disasters, etc., Bailey type.” - Clarification)

 

Διακήρυξη για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» - Διευκρίνηση

Public tender for the “Procurement of collapsible transportable bridges to deal with floods, disasters, etc., Bailey type.” - Clarification