Επιστροφή

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος στο αντικείμενο της ορεινής Διάσωσης σε ξερό πεδίο σε συνεργασία με την Αustrian Alpine Police

Το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης στο αντικείμενο της ορεινής διάσωσης σε ξερό πεδίο πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) των Ε.Μ.Α.Κ., σε συνεργασία με τον κύριο Αυστριακό φορέα ορεινής διάσωσης “Αustrian Alpine Police” και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βιέννης.

Κατά την διάρκεια της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου διασωστικές τεχνικές, για έρευνα και διάσωση σε ορειβατικό – αλπινιστικό περιβάλλον.

Δόθηκε έμφαση στο πρόγραμμα της «Αυστριακής Σχολής», όπου οι τεχνικές είναι βασισμένες στην χρήση μονού σχοινιού, με όφελος τον μικρότερο όγκο εργαλείων αλλά και τον ελαφρύτερο εξοπλισμό.

Πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση σε κοινές διασωστικές τεχνικές, με πολλές παραλλαγές που αποδείχτηκαν απαραίτητες στις κοινές επιχειρήσεις.

Τα οφέλη της συνεκπαίδευσης, θα ενσωματωθούν στα προγράμματα της τακτικής επιμόρφωσης των Πυροσβεστών, μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

fireservice