Επιστροφή

Η Πολιτική Προστασία στελεχώνει τη νέα Τεχνική της Υπηρεσία με μηχανικούς - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη/απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2020

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με εξειδικευμένο προσωπικό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δημοσιοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή/και αποσπάσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με σκοπό τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος.

Οι μετατάξεις ή αποσπάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γεωλόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος.

Σημειωτέον οι εν λόγω αποσπάσεις/μετατάξεις γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς Υπηρεσιακό Συμβούλιο και κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο πλαίσιο της κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων λόγω της άμεσης ανάγκης στελέχωσης και λειτουργίας της νευραλγικής νέας τεχνικής υπηρεσίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος έχουν όλοι οι μόνιμοι και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ και β΄ βαθμού, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Η Πολιτική Προστασία «εξοπλίζεται».

Με ειδικευμένο προσωπικό, υψηλής κατάρτισης.

Για τη θωράκιση της χώρας μας απέναντι σε κάθε κίνδυνο!

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι σε ισχύ έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr), καθώς και εδώ

fireservice