Επιστροφή

Ενημέρωση υποψηφίων επί των προβλεπόμενων διαδικασιών κάλυψης των 167 κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

 Ενημέρωση υποψηφίων επί των προβλεπόμενων διαδικασιών κάλυψης των εκατόν εξήντα επτά (167) κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης εννιακοσίων εξήντα δύο (962) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

fireservice