Επιστροφή

Ενημέρωση υποψηφίων για επικείμενη διαδικασία κάλυψης 167 κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

 

Ενημέρωση υποψηφίων για επικείμενη διαδικασία κάλυψης των εκατόν εξήντα επτά (167) κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης εννιακοσίων εξήντα δύο (962) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

fireservice