Επιστροφή

Κοινοποίηση πινάκων επιλαχόντων – επιτυχόντων για την κάλυψη 167 κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

 

Κοινοποίηση πινάκων επιλαχόντων – επιτυχόντων για κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) κενών θέσεων του διαγωνισμού πρόσληψης εννιακοσίων εξήντα δύο (962) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

 

fireservice