Επιστροφή

Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για κάλυψη των πενήντα μια (51) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα

Φωτογραφία ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ fireservice