Επιστροφή

Κοινοποίηση προκήρυξης θέσεων για τον ορισμό καθηγητών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Θέσεις για το διορισμό διδακτικού προσωπικού για τη Σχολή Ανθυποπυραγών, τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και τη Σχολή Πυροσβεστών, προκηρύχθηκαν, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από τη Δευτέρα 10-07-2017 μέχρι και τη Δευτέρα 17-07-2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30 -14.00. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Για την ταχυδρομική (συστημένη) αποστολή θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Αναλυτικά θα βρείτε την Προκήρυξη εδώ

Αίτηση-βιογραφικο εδώ

fireservice