Επιστροφή

Κύρωση οριστικού πίνακα βαθμολογικής κατάταξης δεκτών υποψηφίων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK - 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πίνακα προσληπτέων και πίνακα επιλαχόντων

Φωτογραφία

 

Κυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 50108 οικ. Φ.211.5/13-08-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΖ546ΜΤΛΒ-Θ54) απόφαση Αρχηγού ΠΣ ο οριστικός πίνακας βαθμολογικής κατάταξης δεκτών υποψηφίων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK - 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Με την ίδια ως άνω απόφαση Αρχηγού ΠΣ, κυρώθηκαν οι πίνακες προσληπτέων και επιλαχόντων ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK - 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS – 332 ΚΑΙ BK-117 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ Ε/Π ΤΥΠΟΥ AS – 332 ΚΑΙ BK-117 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

fireservice