Επιστροφή

Ματαίωση διαγωνισμού

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 77409 Φ.Δ. 4/2017 από 20-12-2017 (ΑΔΑ: Ω9Ω8465ΧΘ7-ΩΩΦ) και υπ’ αριθ. 4289 Φ.Δ. 4/2017 από 30-01-2018 (ΑΔΑ: 7Τ29465ΧΘ7-ΒΧΝ) Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 4/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ. (συστημικός αριθμός 41180)  για τη προμήθεια με αγορά τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μποτών πυροσβεστών για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και επανάληψη αυτού για το εν λόγω είδος με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.