Επιστροφή

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, του υπ’ αριθ. 71669 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 5/2019 Διακήρυξης Α.Π.Σ., για την προμήθεια με αγορά εκατόν εξήντα (160) τροχών κύλισης για ερπυστριοφόρα HAGGLUNDS BV 206, για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος