Επιστροφή

Στρατηγικό Σχέδιο Π.Σ. 2015-2019

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (EXECUTIVE SUMMARY)


 

Tο Στρατηγικό Σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 51356 Φ.100.5/15-09-2014 απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του ΠΣ, καθορίζει και αναδεικνύει  τις προτεραιότητες του ΠΣ για την περίοδο 2015-2019.
Όραμα του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί η καθιέρωση του ως σύγχρονου, αξιόμαχου και αποτελεσματικού φορέα Πολιτικής Προστασίας με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, διασφαλίζοντας την κοινωνική ασφάλεια, την καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 αποτυπώνει με σαφήνεια τους 3 στρατηγικούς άξονες οι οποίοι επιμερίζονται σε 4 στρατηγικούς στόχους και 11 επιμέρους στρατηγικές που εξειδικεύονται σε 15 άξονες πολιτικής που θα πρέπει να επιτευχθούν την επόμενη πενταετία και είναι οι ακόλουθοι:

  • Στρατηγικός άξονας Α - Το Π.Σ. στην υπηρεσία του πολίτη
      - Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας
        των Πολιτών
  • Στρατηγικός Άξονας Β - Το Π.Σ. ως αξιόπιστος εταίρος
      - Στρατηγικός Στόχος 2- Διαχείριση των σχέσεων του ΠΣ με όλους τους εταίρους του και σε
        όλα τα επίπεδα.
      - Στρατηγικός Στόχος 3 – Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της προώθησης της
        αειφόρου ανάπτυξης.
  • Στρατηγικός Άξονας Γ - Το ΠΣ ως κέντρο διοίκησης ολικής ποιότητας
      - Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής
        δημόσιας διακυβέρνησης.

    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α - Το Π.Σ. στην υπηρεσία του πολίτη
Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών  
   

Στρατηγική 1.1 – Ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό) και για όλες τις κατηγορίες απειλών

 
   

Στρατηγική 1.2 - Συστηματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

 
   

Άξονας Πολιτικής 1.2.1 - Μετασχηματισμός σε οργανισμό προσανατολισμένο προς τον πολίτη

 
   

Άξονας Πολιτικής 1.2.2 - Διασφάλιση της ποιότητας της αλυσίδας παροχής υπηρεσιών

 
   

Στρατηγική 1.3 - Παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης στον πολίτη και αμφίδρομη επικοινωνία

 
   

Άξονας Πολιτικής 1.3.1 - Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού προγράμματος επικοινωνίας

 
   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Β - Το Π.Σ. ως αξιόπιστος εταίρος

Στρατηγικός Στόχος 2- Διαχείριση των σχέσεων του ΠΣ με όλους τους εταίρους του και σε όλα τα επίπεδα.

 
   

Στρατηγική 2.1 - Προώθηση κι εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής στη βάση της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων

 
   

Στρατηγική 2.2 - Διαχείριση της θέσης του ΠΣ στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος

 
   

Άξονας Πολιτικής 2.2.1 - Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος

 
   

Άξονας Πολιτικής 2.2.2 - Εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος

 
   

Άξονας Πολιτικής 2.2.3 - Ενίσχυση του κύρους του ΠΣ

 
   

Στρατηγική 2.3 - Χαρτογράφηση του πλέγματος σχέσεων του ΠΣ με όλους τους εταίρους του και διαχείριση του ολικού αντικτύπου της δράσης του σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 

Στρατηγικός Στόχος 3 – Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης.

 
   

Στρατηγική 3.1 - Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής ευημερίας του πολίτη

 

 

    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Γ - Το ΠΣ ως κέντρο διοίκησης ολικής ποιότητας

Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης

 
   

Στρατηγική 4.1 - Βελτίωση στο τομέα της στρατηγικής διοίκησης

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.1.1 - Αποτελεσματική λειτουργία ενός Τομέα Στρατηγικής σε επίπεδο ΠΣ

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.1.2 - Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

 
   

Στρατηγική 4.2 - Αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.1 - Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου

i) Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση του αποθέματος ανθρώπινων πόρων
ii) Προώθηση εφαρμογής του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων με τον σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και προσοντολογίου
iii) Προτεραιότητα στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εργαζομένων
iv) Δυνατότητα πρόβλεψης αποδέσμευσης ανθρώπινων πόρων λόγω ύπαρξης «κέρδους» από την παραγωγικότητα
v) Προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
vi) Ανακατανομή προσωπικού Π.Σ.
vii) Υιοθέτηση συστήματος αξιολόγησης προσωπικού

 
   
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.2 - Διαχείριση οικονομικών πόρων

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.3 - Διαχείριση τεχνολογίας

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.4 - Διαχείριση πληροφοριών και γνώσης

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.2.5 - Διαχείριση υποδομών και εγκαταστάσεων

 
   

Στρατηγική 4.3 - Προώθηση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του ΠΣ

 
   

Στρατηγική 4.4 - Δημιουργία πλαισίου ελέγχου υλοποίησης της στρατηγικής δράσης του Π.Σ.

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.4.1 - Αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας σε επίπεδο ΠΣ

 
   

Άξονας Πολιτικής 4.4.2 - Ενίσχυση του συστήματος συμμετοχικότητας και λογοδοσίας
Υποβολή Ετήσιων Σχεδίων Δράσης

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


 

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί εδώ και χρόνια τον βασικό πυλώνα θέσεων και προθέσεων που διέπει την στρατηγική στόχευση ανάπτυξης τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων οργανισμών, τα τελευταία δε χρόνια βρίσκει εφαρμογή και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των αναπτυγμένων χωρών διεθνώς. Το Στρατηγικό Σχέδιο συνιστά τον κινητήριο άξονα για την επίτευξη των προσδοκιών των πολιτών και της Πολιτείας σε σχέση με το πλέγμα υπηρεσιών προστασίας της κοινωνίας από έκτακτες ανάγκες και καταστροφές, και εφαρμόζεται στην Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, από μεμονωμένες ΠΥ μικρών πόλεων έως Υπηρεσίες και Πυροσβεστικούς Οργανισμούς περιφερειών ή και χωρών, όπως της Σκωτίας, του Λονδίνου, του Σηάτλ, της Μελβούρνης, του Σύδνεϋ, της ευρύτερης περιοχή του Λος Άντζελες (Λ.Α.), της Κεντρικής Αρχής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των ΗΠΑ (FEMA) κ.α. Η σπουδαιότητα της μελέτης και κατάστρωσης του Στρατηγικού Σχεδίου καταφαίνεται από τη βαρύτητα που προσδίδουν οι ηγεσίες στην σύσταση - σύνθεση της ομάδας εργασίας σχεδιασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του  Λ.Α., ενός οργανισμού με ετήσιο προϋπολογισμό 900 εκ. δολαρίων, όπου  συνεργάστηκαν 95 στελέχη, χωρισμένα σε 12 υποομάδες ειδικού σκοπού για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου.
H ανάγκη σύνταξης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού προέκυψε βάσει της σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης του ν. 4249/2014 περί «Αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμισης Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμισης λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλων διατάξεων» (Α΄ 73), σύμφωνα με την οποία θεσμοθετήθηκε η ανωτέρω καινοτόμος για την Υπηρεσία μας διαδικασία, δηλαδή η κατάρτιση 5ετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Σώματος (ΣΕΠΑΛ), το οποίο αναλύει και εξειδικεύει τον τρόπο λειτουργίας και δράσης του Π.Σ, σε όλα τα επιμέρους επίπεδα και συνολικά και για όλα τα ζητήματα, ήτοι ανθρώπινους πόρους, τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμούς, υλικούς πόρους , κτιριακές υποδομές, διαδικασίες διοικητικές και επιχειρησιακές, επενδύσεις και προϋπολογισμούς λειτουργίας.
Πρώτο και καθοριστικό βήμα του ΣΕΠΑΛ αποτελεί η παρούσα μελέτη που αφορά το Στρατηγικό Σχέδιο του οργανισμού μας για την περίοδο 2015-2019 το οποίο εγκρίθηκε και δημοσιοποιήθηκε με την υπ. αριθ. 51356 Φ.100.5/15-09-2014 απόφαση του κ. Αρχηγού του Π.Σ. και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη λειτουργία του Σώματος κάτω από επιστημονικούς κανόνες σύγχρονου χρηματοοικονομικού και διοικητικού –επιχειρησιακού μάνατζμεντ. Το Στρατηγικό Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και τις προβλεπόμενες ανάγκες όπως αυτές αναδεικνύονται από τις εξελίξεις της εποχής, καθορίζει τους στόχους για την επόμενη πενταετία αλλά και τους κρίσιμους παράγοντες και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, ενώ, τέλος, προσδιορίζονται δράσεις για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Αναλυτικότερα, είναι ένα κείμενο που καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, αναλύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, δηλαδή τα αδύναμα σημεία και τις απειλές καθώς και τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες και με βάση την διεθνή αλλά και την εσωτερική - ίδια εμπειρία οραματίζεται το μέλλον και θέτει στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες για την μετάβαση σε αυτό. Από την ανάδειξη των προτεραιοτήτων αυτών επιδιώκεται ο σωστός προγραμματισμός των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του Σώματος γι’ αυτή την πενταετία. Η διαδικασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα σήμερα καθώς λαμβάνει υπόψη τη νέα διοικητική δομή της χώρας με την εφαρμογή του Καλλικράτη, τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που προκαλούν εντονότερες φυσικές καταστροφές και την αναμφισβήτητα δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία που έχει άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη και στη λειτουργία των οικονομικών – παραγωγικών δομών της χώρας.
Διαδικαστικά, το θέμα προσεγγίστηκε με την επιμέλεια του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της διενέργειας γραπτής και προφορικής εσωτερικής διαβούλευσης μεταξύ Τμημάτων και Διευθύνσεων του Επιτελείου του ΠΣ (δια αλληλογραφίας, ερωτηματολογίων, λειτουργίας άτυπων ομάδων εργασίας και πραγματοποίησης σχετικών συσκέψεων). Η τελική διαμόρφωση του πραγματοποιήθηκε μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού όπου συμπεριλήφθηκαν οι κοινά αποδεκτές προτάσεις των μελών του συμβουλίου.
Ειδικότερα, σαν δομή και σαν περιεχόμενο, είναι επιστημονικά και τεχνικά άρτιο, εφάμιλλο των αντίστοιχων στρατηγικών σχεδίων που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία, αφού συντάχθηκε από την ομάδα εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές και την θεωρία του σύγχρονου μάνατζμεντ. Αναφορικά με τα περιεχόμενα του Στρατηγικού Σχεδίου, έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:
  1. Ζητήθηκαν με Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις Διευθύνσεις και λοιπές Κεντρικές Υπηρεσίες δεδομένα που αφορούν το εργασιακό τους αντικείμενο, καθώς και μελλοντικές προβλέψεις ή προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών τους.
  2.  Μελετήθηκαν νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις που έχουν σχέση με τις Διοικητικές Λειτουργίες στο Δημόσιο, ενδεικτικά αναφέρονται Ν.4250/14 αναφορικά με αξιολόγηση προσωπικού Δημόσιων Υπηρεσιών και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι, ο Ν.3230/2004 καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, τη μέτρηση αποδοτικότητας με τις επακόλουθες αποφάσεις και εγκυκλίους.
  3. Μελετήθηκαν κείμενα και εγχειρίδια από την επιστημονική βιβλιογραφία στον τομέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού, των επιχειρησιακών σχεδίων λειτουργίας και του Στρατηγικού μάνατζμεντ γενικότερα.
  4. Μελετήθηκαν κείμενα της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς πρακτικής όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework) που είναι ένα εργαλείο Διοίκησης ολικής ποιότητας, αποτέλεσμα συνεργασίας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμοδίων για θέματα Δημόσιας Διοίκησης και έχει αναπτυχθεί από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Διοικητικών Επιστημών Speyer.
  5. Μελετήθηκαν κείμενα Στρατηγικών Σχεδίων άλλων οργανισμών αλλά και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Εξωτερικού που ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
  6. Η οριστική διαμόρφωση του πραγματοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού όπου συμπεριλήφθηκαν οι κοινά αποδεκτές προτάσεις τόσο των υπηρεσιακών παραγόντων μελών του συμβουλίου όσο και των μελών εκπροσώπων των εργαζομένων του Π.Σ., ήτοι Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Ε.Α.Π.Σ. και Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. Τέλος, η  κατάρτιση και έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου είναι το πρώτο βήμα, ακολούθως το πενταετές ΣΕΠΑΛ 2015-2019 του Π.Σ., όπως προβλέπεται, θα εξειδικευτεί στα παρακάτω επιμέρους στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια:
Α. Προϋπολογισμός λειτουργίας συνολικά και ανά οργανωτική δομή
Β. Επενδύσεις συνολικά και ανά οργανωτική δομή
Γ. Ανθρώπινοι Πόροι:
    Γ1) Προσλήψεις
    Γ2) Εξέλιξη - Αξιολόγηση και
Γ3) Ανάγκες Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Δ. Χωροθέτηση: 
    Δ1) Οργανωτικών δομών (Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών)
    Δ2) Εξοπλισμού
    Δ3) Ανθρωπίνων Πόρων
Ε. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
ΣΤ. Ανάπτυξη Εθελοντισμού – Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ζ. Νέες Προοπτικές για το Π.Σ.
 

(*) Η ομάδα έργου που έφερε εις πέρας τη μελέτη αποτελείτο από τον Αρχιπύραχο Αθανάσιο Μαργαλιά (Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, MSc) που εκτέλεσε χρέη project manager αλλά και μέλους εργασίας, τον Τμηματάρχη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού Αντιπύραρχο Μιχαήλ Χάλαρη (Πτυχιούχο Χημείας, PhD), ο οποίος με την διοικητική του εμπειρία αλλά και την αποτελεσματικότητα του στην οργάνωση και αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών έφερε το κύριο βάρος της υλοποίησης της δράσης αυτής, τον Υποπυραγό Κούκουζα Αντώνη (Νομικό, MSc) που συνετέλεσε στην συγγραφή και στην επιμέλεια οργάνωσης της ύλης και τους δύο νέους Ανθυποπυραγούς της Διεύθυνσης Εξαρχόπουλο Ετεοκλή (Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, MBA) και Ηλιάδη Πασχάλη (Πτυχιούχο Πληροφορικής, MSc) που προσετέθησαν προς το τέλος της εκπόνησης και βοήθησαν στην παρουσίαση και στην τεχνική υποστήριξη του όλου πονήματος.

   

  Κατεβάστε το "Στρατηγικό Σχέδιο Π.Σ. 2015-2019" (σε μορφή pdf)