Επιστροφή

Διακήρυξη: "Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης"- Public tender: "Fire detection and fire extinguishing systems"

04-01-2024

Διακήρυξη Πυρανίχνευσης_τελικό ΚΗΜΔΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_20 12 2023

ESPD.pdf

 

02-02-2024 1η τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

“Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα «Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»”

“Modification of final submission date for the Public tender “Fire detection and fire extinguishing systems”

 

20-02-2024 2η τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

“Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα «Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»”

“Modification of final submission date for the Public tender “Fire detection and fire extinguishing systems”

 

01-03-2024 1η παροχή διευκρινίσεων

“Διευκρινίσεις για τα «Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»”

“Clarifications for the Public tender «Fire detection and fire extinguishing systems»

 

05-03-2024 2η παροχή διευκρινίσεων, 1η τροποποίηση της διακήρυξης και 3η παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Τροποποίηση διακήρυξης και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Συστημάτων πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης»

Modification of the Public tender and its final submission date for «Procurement of fire detection and fire extinguishing systems»

Λίστα Τροποποιήσεων / αιτημάτων