Απόκτηση ιδιότητας, βασική εκπαίδευση και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών

Αντικατάσταση του Παραρτήματος Α΄ της υπ' αριθ. 3350 οικ. Φ. 702.14/27-04-2012 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. "περί απόκτησης ιδιότητας, βασικής εκπαίδευσης και συναφών θεμάτων εθελοντών πυροσβεστών"    

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3350 οικ. Φ. 702.14/27-04-2012 Απόφασης κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Απόκτηση ιδιότητας, βασική εκπαίδευση και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3350 οικ. Φ.702.14/27-04-2012 Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ. "Απόκτηση ιδιότητας, βασική εκπαίδευση  και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών'

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργείται το Κεφάλαιο Α΄ και το Παράρτημα Α΄ της υπό στοιχεία 3350 οικ. Φ. 702.14/27.04.2012 Απόφασης κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών