Επιστροφή

Εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Με το προεδρικό διάταγμα 44/2016(Α΄68) το οποίο εκδόθηκε την 19-04-2016 ρυθμίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κωλύματα κατάταξης, οι κατηγορίες υποψηφίων και η διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων.