Επιστροφή

Κατάταξη (διορισμός) διακοσίων είκοσι πέντε (225) επιτυχόντων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα