Επιστροφή

Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 
 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  διαγωνισμό εισαγωγικών εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυρ/κής Ακαδημίας και ορίζουμε:

α.- Χρόνο διενέργειας των εξετάσεων την 09-06-2007.

β.- Τόπο διενέργειας των εξετάσεων την Αθήνα, έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το πρόγραμμα, τα εξεταστικά κέντρα και οι διαγωνιζόμενοι υποψήφιοι θα ορισθούν με νέα απόφασή μας, μετά τον καταρτισμό των πινάκων του άρθρου 73 του Π.Δ. 174/1983.

γ.- Αριθμός εισακτέων: οκτακόσιοι ενενήντα (890).

Οι επιτυχόντες θα εισαχθούν την  01-11-2007.

Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.