Επιστροφή

23/07/2015, 13:30, ΔΤ 3174a Ίδρυση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Πυροσβεστικό Σώμα και το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Α.Μ.Θ.), προχώρησαν από κοινού στην ίδρυση καινοτόμου αυτοχρηματοδοτούμενου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) το οποίο θα λειτουργήσει από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τα Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φ.Π., Μηχανικών Τεχν. Πετρελαίου κ Φ.Α και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1534 Β'/22-07-2015).

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών και θα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει κατάλληλα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στελέχη Πολιτικής προστασίας σε σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

α) Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος (σε ποσοστό 80% κατ’ελάχιστον και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από τις άλλες κατηγορίες), των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ένοπλων Δυνάμεων.

β) από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και

γ) από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι άλλων Τμημάτων μετά από σχετική αιτιολόγηση.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων που προσφέρονται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Θα υπάρχει η δυνατότητα και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με υποστήριξη των σύγχρονων τεχνολογιών μετά από σχετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η λειτουργία, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο χώρο της Πολιτικής Προστασίας και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού, μεταξύ των άλλων, το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να παράγει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει τις δέουσες και αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος, τόσο του Πυροσβεστικού Σώματος και των Α.Ε.Ι. όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικής Ασφάλειας. Η σχετική πρόσκληση, για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, θα δημοσιευτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr