Επιστροφή

29/12/2016, 13:00, ΔΤ 3419, Υπογραφή συμβάσεων για προμήθεια υλικών για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό.

 

Στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 «Κεντρική Μακεδονία», « Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα» και «Νοτίου Αιγαίου» που αφορούν προμήθεια υλικών για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό, υπεγράφησαν από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ακόλουθες συμβάσεις:

1. Προμήθεια τριακοσίων ογδόντα τριών (383) τεμαχίων επινώτιων πυροσβεστήρων, με την ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».

2. Προμήθεια εκατόν ογδόντα ενός (181) τεμαχίων αντιπυρικών στολών προσέγγισης, με την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΕΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε.».

 

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr