Επιστροφή

ΔΤ 1639, 16/02/2007, 14:00, Δραστηριότητες

Συνέλευση της C.T.I.F. στην Αθήνα

Το χρονικό διάστημα από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2007, θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα, η τακτική συνέλευση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών (C.T.I.F.).

Στη συνέλευση, θα λάβουν μέρος 14 συμμετέχοντες - εκπρόσωποι Πυροσβεστικών Υπηρεσιών από την Ελβετία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών (C.T.I.F.) ιδρύθηκε το 1892, με έδρα το Παρίσι. Στα τακτικά μέλη της περιλαμβάνονται, σήμερα, 49 κράτη και από τις πέντε Ηπείρους, στα δε συνεργαζόμενα μέλη 33 οργανισμοί, Υπηρεσίες και μεγάλες βιομηχανίες.

Σκοπός της C.T.I.F. είναι η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των διαφόρων χωρών, καθώς και μεγάλων οργανισμών και βιομηχανιών, που σχετίζονται με το αντικείμενο. Επίσης, στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας των παραπάνω φορέων και στην προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των Πυροσβεστών και των ειδικευμένων Τεχνικών όλων των χωρών του κόσμου. Επιπλέον, επιδιώκει την αναβάθμιση του επαγγέλματος, την ανταλλαγή γνώσεων και τη διεθνή συνεργασία σε όλους τους τομείς της Πολιτικής Προστασίας.

Τα θεσμοθετημένα όργανα της C.T.I.F. είναι η Γενική Συνέλευση, το Μόνιμο Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή. Τα όργανα αυτά συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συζητούν προκαθορισμένα θέματα και λαμβάνουν αποφάσεις για όλα τα αντικείμενα, που έχουν σχέση με το πυροσβεστικό επάγγελμα.

Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν διάφορες Υποεπιτροπές, που ασχολούνται με συγκεκριμένους τομείς του πυροσβεστικού αντικειμένου (πυρκαγιές δασών, επικίνδυνα υλικά, πυροπροστασία, πυροσβεστικά αθλήματα κ.α.) και εκδίδουν οδηγίες και κανονισμούς.

Σε κάθε χώρα – μέλος, έχει συσταθεί μία Εθνική Επιτροπή, με Πρόεδρο τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος, μία φορά το χρόνο, συμμετέχει, μαζί με ένα ακόμη μέλος της Εθνικής Επιτροπής, στις προγραμματισμένες συναντήσεις της C.T.I.F.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της C.T.I.F. συνεδριάζει στη χώρα μας, για πρώτη φορά.