Επιστροφή

ΔΤ 2587a, 06/03/2012, 16:45, Ανακοινώσεις

Σχετικά με καταγγελίες περί πλαστών δικαιολογητικών, το Πυροσβεστικό Σώμα κάνει γνωστό, ότι επί 27.218 αιτήσεων διαπιστώθηκαν 9 μόνο περιπτώσεις υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, κατόπιν ενστάσεων που έγιναν από άλλους υποψηφίους.

Οι 9 αυτές περιπτώσεις διαβιβάσθηκαν από την πρώτη στιγμή στον αρμόδιο Εισαγγελέα από το Δικαστικό Τμήμα της Δ/νσης Οργάνωσης Νομοθεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Η Δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί των περιπτώσεων αυτών και οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι αποκλείστηκαν άμεσα από το διαγωνισμό.

Εν συνεχεία η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζήτησε αυτεπάγγελτα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κλήθηκαν για πρόσληψη, απευθυνόμενοι στους αρμόδιους φορείς έκδοσής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί με πλήρη διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοκρατία η διαδικασία πρόσληψης.

Είναι προφανές ότι, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, η επιλογή προκαταρκτικού αναλυτικού ελέγχου δικαιολογητικών επί 27.000 αιτήσεων, θα σήμαινε ότι η πρόσληψη, κατάταξη και η εκπαίδευση των επιτυχόντων θα μετατίθετο στο τέλος της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου. Συνεπώς, θα στερούσε από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σώματος τους 4.000 πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Γι ’αυτό το λόγο, επελέγη να συνεχιστεί η διαδικασία πρόσληψης παράλληλα με την πλήρους διαφάνειας διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και της διασταύρωσης στοιχείων.

Αντίθετα με φανταστικά νούμερα που διακινούνται από διάφορα δημοσιεύματα, από τη μέχρι και σήμερα διαδικασία συνολικά 93 από τους προσληφθέντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης διεγράφησαν από τον κυρωμένο πίνακα προσληφθέντων, λόγω στέρησης ενός τουλάχιστον προσόντος εκ των απαιτουμένων για την πρόσληψή τους. Συνεπώς, η πρόσληψή τους θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ανακαλείται αυτεπάγγελτα η πράξη κατάταξής τους. Είναι αυτονόητο, ότι εάν διαπιστωθούν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων παρόμοιες περιπτώσεις, το Πυροσβεστικό Σώμα θα ζητήσει και πάλι από τη Δικαιοσύνη να επιληφθεί.